PraktijkPraktijk de Stap is een pedagogisch-psychologische praktijk voor hulpverlening aan kinderen en jongeren (met hun ouders of verzorgers) en volwassenen. De Stap is in 2008 door Jos van der Staaij opgericht.

Wachttijd: Helaas is Praktijk de Stap komende tijd genoodzaakt om een cliëntenstop in te stellen

Cliënten

Kinderen, jongeren en volwassenen beschikken over een natuurlijke veerkracht. Daarmee kunnen de meeste problemen worden opgevangen.

Soms zijn problemen echter weerbarstig en lukt het onvoldoende om tot een oplossing te komen. Ze kunnen dan erg op het kind/de jongere en het gezin gaan drukken.

Het kan hierbij gaan om:

  • problemen in de opvoeding; de juiste aanpak niet weten te vinden
  • problemen in de communicatie; elkaar onvoldoende begrijpen en weten te bereiken
  • problemen in de zelfwaardering, het zelfvertrouwen
  • problemen in de omgang met leeftijdsgenoten; onvoldoende de aansluiting vinden, gepest worden
  • last ondervinden van nare ervaringen
  • gedragsproblemen; doorschieten in gedrag, de grens niet weten, agressie
  • angsten
  • motivatieproblemen op school
  • ook kan er sprake zijn van een stoornis zoals (een vorm van) autisme of ADHD.

Het kan dan verstandig zijn om deskundige hulp in te schakelen. U voegt tijdelijk extra deskundigheid, denkkracht en oplossend vermogen toe aan uw gezin met als doel de problemen op te lossen en weer zelfstandig verder te kunnen.

Werkwijze

De Stap biedt betrouwbare hulpverlening waarbij de cliënt serieus wordt genomen. Concreet betekent dit dat de hulpverlener met u (of uw kind) een samenwerkingsrelatie zal opbouwen waarbij er duidelijk zal worden afgestemd waarvoor u komt en wat u wilt bereiken. Hierbij zal dicht op de praktijk van alledag worden aangesloten. In de Stap wordt gewerkt met verschillende methodieken (zie het betreffende tabblad). Er zal zoveel mogelijk een positieve insteek worden gemaakt, waarbij aandacht wordt besteed aan wat goed gaat en wat sterke kanten zijn. Ook zal niet alsmaar over problemen worden gepraat. De focus zal zoveel mogelijk liggen op het vinden van oplossingen en het creëren van de situatie die men wil bereiken.   De stijl van communiceren is open, duidelijk en direct, met ruimte voor humor.

Kinderen en jongeren: In praktijk de Stap wordt veel waarde gehecht aan samenwerking met de school van uw kind. Uw kind brengt immers veel tijd op school door, het functioneren van uw kind op school beïnvloedt het functioneren in uw gezin en omgekeerd. Hiernaast is school is een belangrijke bron van informatie. Dit betekent dat gezamenlijke gesprekken kunnen plaatsvinden met u als ouders en de klasseleerkracht en/of intern begeleider.

Procedure

Na aanmelding wordt met u een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, de intake.

Bij langer durende hulpverlening is er meestal sprake van een complexere problematiek. Onder meer kan het hier gaan om de vraag of er sprake is van stoornis. Er zijn dan meerdere sessies nodig om te onderzoeken wat er aan de hand is. De bevindingen worden in een diagnostisch rapport beschreven. Ook wordt de verwijzer (meestal de huisarts) met uw toestemming geïnformeerd via een samenvatting van bevindingen. Vervolgens wordt met u in een behandelplan afgesproken waar de behandeling op wordt gericht en hoeveel sessies er plaatsvinden.

Bij kortdurende hulpverlening wordt met u afgesproken, waar de hulpverlening op wordt gericht en hoeveel sessies er plaatsvinden (meestal maximaal 8). De bevindingen worden niet in een rapport vastgelegd, tenzij u hier uitdrukkelijk om verzoekt.