Kwaliteit staat bij praktijk de Stap hoog in het vaandel. Jos van der Staaij is BIG geregistreerd. Hieronder vindt u informatie over de beroepsverenigingen waarbij Jos van der Staaij is aangesloten, en informatie over de klachtregeling.

Informatie beroepsverenigingen en klachtregeling

Jos van der Staaij is aangesloten bij de

NVO, Nederlandse Vereniging voor orthopedagogen en de

NVGzP, Nederlandse Vereniging voor GZpsychologen.

Klachtregeling

Klachtenregeling NVGzPJos van der Staaij is aangesloten bij de klachtregeling van deze (laatste) vereniging.

In geval van onvrede of klachten over de kwaliteit kunt u deze het beste direct en open bespreken met uw hulpverlener. Dit werkt vaak het snelste. Het kan gebeuren dat u het moeilijk vindt om uw onvrede rechtstreeks te bespreken. Of dat u niet helemaal tevreden bent met het resultaat van deze bespreking.

In dat geval kunt u uw klacht aan de klachtenfunctionaris voorleggen. Deze kan u adviseren over hoe uw probleem op te lossen.

Voor contact met de klachtfunctionaris mailt u naar klachten@nvgzp.nl. U kunt binnen kantoortijden ook bellen: 06 81941801 (dhr Piet de Boer).

U kunt bij Jos van der Staaij nadere informatie vragen via de klachtregeling, Hij zal u dan een brochure overhandigen van de NVGzP.
Het indienen en de behandeling van een klacht is gratis.

BIG registratie
BIG registratie

 

link naar registratie BiG register:

https://www.bigregister.nl/?bignummer=59049725225

 

 

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsbeleid Praktijk de Stap

Hulpverlener van Praktijk de Stap is J.G van der Staaij.

 Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

J.G. van der Staaij is BIG geregistreerd onder nummer 59049725225. Dit betekent dat hij bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen. Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register. Dit register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen kan het register raadplegen.

Wet BIG: zie         http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2016-08-01

De gezondheidszorgpsycholoog, in het dagelijks gebruik meestal afgekort tot gz-psycholoog, is een breed opgeleide professional. Deze heeft, na een academische vooropleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde op doctoraal of masterniveau, een tweejarige postmasteropleiding gevolgd die toegang geeft tot inschrijving in het BIG-register.

De gz-psycholoog verricht generalistische diagnostiek en indicatiestelling en is in staat een
divers repertoire aan behandelmethodieken toe te passen. De BIG-status van de gezondheidszorgpsycholoog betekent dat: de deskundigheid en de opleidingseisen wettelijk zijn vastgelegd;

  • de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ wettelijk is beschermd;
  • gz-psychologen onderworpen zijn aan wettelijk tuchtrecht;
  • gz-psychologen verplicht zijn hun deskundigheid op peil te houden (herregistratieplicht).

Tot het takenpakket van de gz-psycholoog behoren: diagnostiek, indicatiestelling en
behandeling van uiteenlopende psychische aandoeningen, variërend van enkelvoudig tot
matig complex. Bij het in kaart brengen hiervan maakt hij/zij gebruik van interviews, observatie, vragenlijsten en testen.
De behandelingen die hij/zij uitvoert, zijn doorgaans relatief kortdurend en klachtgericht, maar kunnen ook 1.800 of meer minuten (30 sessies) beslaan. Een deel van de behandelingen is in protocollen en richtlijnen beschreven. De gz-psycholoog is bij uitstek deskundig in het op maat toepassen van deze behandelingen.

  1. van der Staaij is verder lid van

het NVO, de nederlandse vereniging voor orthopedagogen; https://www.nvo.nl,

en van de

Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP); https://www.nvgzp.nl. Lidmaatschapsnummer 1350

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling (onder eindvertantwoordelijkheid van J.G. van der Staaij) komen voor op de functietabel jeugd-ggz (1-9-2017); en voldoen aan de kwaliteitseisen van hun beroepsvereniging.

Inhoudelijke verantwoording

  1. van der Staaij baseert zich in zijn behandelingen op “Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten”, onder redactie van prof dr Caroline Braet en prof dr. Susan Bögels (uitgeverij Boom).

Deskundigheidsbevordering:

Dit gebeurt via intervisie

In 2018 staat een workshop ervarings(doe)gericht behandelen op het programma

 

Samenwerking

Structurele samenwerkingspartners:

  1.  dhr. Praat, klinisch psycholoog; Raymond Rietvelt, Gzpsycholoog; mw Beersma, GZpsycholoog en gezinstherapeut; mw. Hoeksema, PMT; Mw Hoven, PMT, mw. Moet, SPV, dhr. Middelbeek, vaktherapeut, dhr. Moet, arts. Verder wordt samengewerkt met Karakter (A. den Hertog, psychiater)

Samenwerkingspartners worden ingezet voor het onderbrengen van deelbehandelingen zoals medicamenteuze behandeling of PMT, of voor het splitsen van behandeling in ouder- en kind behandeling, consultatie.

De behandeling wordt op elkaar afgestemd en geëvalueerd via interne overleggen (MDO). Deze vinden plaats wanneer een van de betrokken behandelaren dit nodig vinden; er zijn korte lijnen. Minimaal elke drie maanden. In elk geval zal MDO moeten plaats vinden wanneer de behandeling dreigt te stagneren, of bij ontwikkelingen die als ernstig te omschrijven zijn: zoals suïcide risico, ernstige depressie, misbruik, mishandeling of verwaarlozing. J.G. van der Staaij zal als regiebehandelaar in dergelijke situaties een klinisch psycholoog of psychiater raadplegen.

Bij een stagnerende behandeling zal de hoofdbehandelaar een gesprek voeren met betrokken cliënten en behandelaren en zal worden besproken wat nodig is om de behandeling vlot te trekken. De regiebehandelaar voert een duidelijke regie.

De behandeling zal minimaal eens per half jaar expliciet worden geëvalueerd. In de  halfjaarlijkse evaluatie (en indien nodig, bij de tussentijdse MDO’s)  zal steeds worden bezien of de hulpverlening toereikend is; of het nodige moet worden toegevoegd; en, in het geval van een vorderende behandeling, of deze kan worden afgebouwd en hoe. Gebruik wordt gemaakt van een evaluatieformulier.

In geval van spoed kan de cliënt terecht bij de eerst betrokken hulpverlener gedurende kantoor uren; buiten kantoor uren en in het weekend kan de cliënt zich melden bij de huisartspost die kan verwijzen naar de crisisdienst van GGNet.

 

Dossiervoering en omgang met cliëntgegevens

De regiebehandelaar vraagt om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

 

Wachttijd voor intake en behandeling

Cliënten kunnen op de website van praktijk de Stap vinden  (onder het kopje Hulpverlening) hoe lang de wachttijd is. Ook kunnen zijn hulpverlener telefonisch contacten via 06 18729220 of via de mail info@praktijkdestap.nl

 

Diagnose

Aanmeldingen komen binnen bij J.G. van der Staaij, via de het aanmeldingsformulier van de website www.praktijkdestap.nl; via de mail info@praktijkdestap, of worden telefonisch gedaan via 06 18729220. Een aanmelding kan ook worden gedaan via een van de samenwerkingspartners; deze zal dan binnen een week worden gecommuniceerd met J.G. van der Staaij. Wanneer een aanmelding binnen komt bij J.G. van der Staaij, zal deze binnen een week reageren op de aanmelding. Afgesproken wordt op welke termijn een eerste gesprek kan plaats vinden. Wanneer een aanmelding binnen komt bij een van de samenwerkingspartners, zal J.G. van der Staaij als regiebehandelaar in elk geval betrokken worden bij een van de intakegesprekken. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de diagnose die wordt gesteld. Deze zal duidelijk worden gecommuniceerd met cliënt (boven de 12) jaar, in elk geval met ouders.

Behandeling

De cliënt zal worden terugverwezen naar de verwijzer (indien mogelijk met een passend advies), wanneer praktijk de Stap geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van cliënt.

Het behandelplan wordt samen met de cliënt / het cliëntsysteem worden opgesteld en beschrijft de rol van de regiebehandelaar, medebehandelaren, de onderlinge afstemming, de planning en methode/werkwijze. Het behandelplan is ondertekend door de regiebehandelaar. De regiebehandelaar of medebehandelaar stuurt het behandelplan als brief naar de huisarts of andere verwijzer, tenzij er geen toestemming is van cliënt.

De regiebehandelaar zal een duidelijk aanspreekpunt zijn voor de cliënt, wanneer het gaat om zaken die gerelateerd zijn aan het behandelplan

Tijdens de behandeling via een van de samenwerkingspartners zal de regiebehandelaar de cliënt minimaal eens per half jaar zelf zien, samenhangend met de evaluatie van de behandeling via een MDO.

De voortgang van de behandeling zal halfjaarlijks worden gemonitord via ROM. Wat betreft de invulling hiervan wordt nog gewacht op directieven vanuit de gemeente, verwacht wordt dat een standaard wordt afgesproken. Praktijk de Stap zal hier zeker gebruik van gaan maken. Er is een licentie met Telepsy waardoor het mogelijk is een groot aantal vragenlijsten af te nemen.

Ook de tevredenheid zal worden gemeten. Ook hierin wordt nog gewacht op een standaard.

Afsluiting/nazorg

De regiebehandelaar bespreekt met de cliënt de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. De resultaten worden met gedeeld met de verwijzer in een eindbrief, zo nodig is hier een advies voor een vervolg in opgenomen. Tenzij cliënt hier bezwaar tegen maakt.

Wanneer na afsluiting een crisis zou ontstaan, dient de cliënt een afspraak te maken met de huisarts. Wanneer er sprake is van een terugval kan cliënt zich her-aanmelden bij praktijk de Stap